سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یلدا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد منشی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیمان اکسی کلرید منیزیم به علت دارا بودن استحکام و مقاومت بسیار بالا در چند دهه اخیر به طور گسترده در کاربردهای سایشی ، ابزارهای سایشو چرخ های ساینده مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع سیمان محصول واکنشپیچیده اکسید منیزیم، کلرید منیزیم و آب با نسبت های معینی است که در زمان مشخصی گیرشپیدا می کند. نانو ذراتکاربید سیلیسیم به علت دارا بودن خواصمنحصر به فردی از قبیل پایداری ساختاری دما بالا، سختی و مقاومتسایشی بالا برای کاربردهای سایشیو اصطکاکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش، اثر افزودن نانو ذرات کاربید سیلیسیم با اندا زه ذرات ۵۰ نانومتر با درصدهای ۲ و ۵ درصد وزنی در خواصاستحکام خمشی سیمان اکسی کلرید منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. بهمنظورکاهشآگلومره شدن و بهبود ترشوندگی نانو ذرات کاربید سیلیسیم از ۵ میلی لیتر حلال اتانول ویکقطره اسید هیدروکلریکاستفاده شد. استفاده از اتانول به همراه اسید هیدروکلریکموجب بهبود توزیع نانو ذرات و کاهشمیزان آگلومره گردید. نتایج نشان داد که افزودن ۵ درصد وزنی نانو ذره کاربید سیلیسیم pH در نانو کامپوزیت و همچنین تغییر محدوده موجباتصال کریستالهای سوزنی سیمان و کاهشنانو حفرات و درنتیجه افزایشاستحکام خمشی نانو کامپوزیتگردید