سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کیان کسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی
سیدعلی طیبی فرد – استاد یار پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

هدف از انجام این پروژه سنتزTi5Si3نانوساختار با امکان جایگزینیAlبا اتم هایSiدر ترکیب سیلیساید حاصله میباشد. روش مورد استفاده در این پژوهش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکیMASHS) میباشد. برای این منظور از فرمولTi5 (Si1-X,Alx) 3استفادهگردید که در آن ۰,۰٫۲,۰٫۴X= می باشد. برای این منظور پودرهای فلزی تیتانیم، آلومینیم و سیلیسیم با استوکیومتری های مشخصه توزین شده و توسط آسیاب سیارهای مخلوط شده وبعد از ۳ ساعت آسیاب نمونه برداری انجام گرفت. برای اطمینان از عدم واکنش در حین آسیاب از نمونه های بعد ازآسیاب آنالیزXRD گرفته شد که نتایج نشانگر عدم واکنش در تمام نمونه ها بود. پودر های بدست آمده از آسیاب توسط پرس تک محور فشرده شدند و برای انجام واکنشSHS به کوره تیوپی اتمسفر کنترل فرستاده شدند. نتایج بدست آمده از آنالیزXRDنشانگر سنتز فاز اصلیTi5Si3در تمامی نمونه هاست. با افزایش مقادیر آلومینیم در کنار فاز اصلی Ti5Si3فاز جانبیTi3Al قابل تشخیص می باشد. محاسبه اندازه کریستالیت ها بر اساس روابط مربوط به پهن شدگی پیک ها نشانگر سنتز نمونه هایی در ابعاد نانو متری می باشد