سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مرید سادات – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
محمد رضا نوری امامزاده ئی – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه شهرکرد
محمد بزاز – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهرکرد
نوال ازم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

متراکم شدن خاک های کشاورزی در اثر کاربرد ادوات و ماشین های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی و از عوامل مهم تخریب ساختمان خاک کاهش عملکرد محصول می باشد که در خاک های مرطوب اثار ان تشدید می شود. در این مقاله تاثیر افزودن کلش به خاک روی تراکم پذیری ان در سطوح مختلف رطوبت خاک از طریق سنجش وزن مخصوص خشک خاکγd به عنوان شاخص تراکم بررسی گردید. به این منظور خاک عبور یافته از الک ۲ میلیمتری را با ۴ مقدار صفر (شاهد) ۰/۴۵، ۰/۹، ۱/۵ درصد وزنی کلش مخلوط نموده و ان ها را به عنوان ۴تیمار مربوط به یک طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در حضور مقادیر مختلف رطوبت ، تحت ازمایش پرکتور قرار داده و تغییرات شاخص γd در هر تیمار مطابق استاندارد ASTM سنجش گردید. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که با وجود کلش در خاک ظرفیت نگه داشت رطوبت افزایش یافته است ضمن اینکه وجود این رطوبت مازاد ، تراکم پذیری خاک را بطور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش می دهد. چون تفاوت معنی داری بین شاخص تراکم تیمار های کلش دار ظاهر نشد . لذا افزودن کلش به مقدار ۰/۴۵ درصد وزنی به خاک ، برای نیل به اهداف طرح توصیه می شود . افزودن این میزان کلش به خاک ضمن انکه نفوذ پذیری را تقویت می نماید با وجود نگه داشت ۳/۵ درصد رطوبت بیشتر نسبت به شاهد وزن مخصوص خشک خاک متراکم شده را به مقدار ۴/۳ درصد نسبت به شاهد کاهش می دهد و به این ترتیب با افزایش کلش انجام عملیات زراعی مکانیزه در بازه رطوبتی وسیعتری امکان پذیر خواهد بود.