سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رضازاده – شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد )خانگیران(، سرخس، خراسان رضوی
سیما رضوان طلب – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

یکی از مشکلات واحدهای بازیافت گوگرد ازگاز اسیدی افزایش دمای خوراک گاز اسیدی درپی تغییرات واحدهای تصفیه گازترش می باشد این عامل علاوه براینکه باعث افزایش حجم بخار آب درجریان ورودی می شود منجر به کاهش دمای کوره واکنش و راندمان آن شده و درنهایت می تواند واحدهای بازیافت گوگرد را از سرویس خارج نماید با استفاده از رابطه تعادلی کلاوس و روابط تجربی شمز و پاسکال کوره واکنش واحدهای بازیافت گوگرد کلاوس مدلسازی و محاسبات تعیین دمای کوره درصد تبدیل H2S درصد تولید گوگرد و توزیع غلظت خروجی انجام شده است باتوجه به مطابقت نتایج حاصل ازمدلسازی با ارقام مربوط به واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاه شهیدهاشمی نژاد با استفاده از این مدل میتوان تغییر پارامترهای مختلف کوره واکنش براساس تغییر شرایط ورودی را پیش بینی نمود دراین مقاله با استفاده از مدل و داده های جریان ورودی واحدهای بازیافت گوگرد تغییرات دمای کوره واکنش درصد تبدیل از گوگرددرکوره و تغییرات حجم جریان ورودی به کوره با افزایش نامطلوب دمای خوراک گاز اسیدی ناشی از حضور بخار آب درجریان ورودی که تاثیر مستقیم درپایداری تولید یک واحدبازیافت گوگرد دارد مورد مطالعه قرارگرفته است.