سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهران آذرپورسیاهکلی – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
مهدی صالحی – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مواد
مهدی امیرنصر – استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان،
مسعود ریسمانچیان – استادیار، دانشگاه اصفهان، دانشکده بهداشت

چکیده:

اکسید تیتانیم از جمله موادی نیمههادی است که به عنوان فتوکاتالیست شناخته میشود. عمل فتوکاتالیتیکی این ماده تنها توسط طیفUV فعال میشود. طی سالهای اخیر تلاشهای برای بهبود عملکرد فتوکاتالیتیکی تیتانیا با استفاده از مواد کامپوزیتی به روشهای مختلف انجام گرفته است. در این تحقیق برخی از خواص پوششهای نانوکامپوزیتی تیتانیا-رنگدانه اکسیدآهن در مقایسه با پوشش نانوساختار تیتانیا که بر روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶ و با استفاده از روش پاشش حرارتیHVOF ایجاد شدهاند، مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار فازی پوششها توسط آنالیز اشعه ایکسXRD) بررسی گردید. از آنالیز میکروسکوپ الکترونیSEM برای بررسی مورفولوژی سطح پوششها استفاده شد. فعالیت نانوفتوکاتالیتیکی پوششها در فتوراکتور گازی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشاندهنده افزایش فعالیت نانوفتوکاتالیتیکی کامپوزیت حاصل نسبت به تیتانیا میباشد