سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین دخت قاسمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یاقتصادکشاورزی
علی دریجانی – استادیار و مدیرگروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منا
سیدصفدر حسینی – استادیار گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
ابراهیم حسن پور – استادیار مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

این پژوهش به منظور محاسبه تغییر آبها در اثر حذف یارانه حاملهای انرژی انجام شده است داده های به صورت مقطعی و از گزارش هزینه تولید محصولات کشاورزی گزارش ها و اسناد موسسه پژوهشها و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است در پژوهش حاضر ابتدا قیمت تمام شده محصول گندم آبی محاسبه و تحت سناریوهای مختلف سهم هزینه آب بها و حاملهای انرژی نفت ، گاز و برق مشخص گردید نتایج نشان دادحذف یارانه حاملهای انرژی هزینه تولید محصول گندم و به تبع آن هزینه آب بها و سهم حاملهای انرژی را افزایش خواهد داد با حذف کامل یارانه حامل انرژی قیمت گندمدرمزارع از ۲۲۲۰ ریال به ۴۱۲۰ ریال خواهد رسید دراین راستا ازنرم افزار excel بهره گرفته شد. پیشنهادمی شود افزایش آب بها بصورت پلکانی و افزایش حاملهای انرژی در طول برنامه توسعه انجام گیرد.