سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
خلیل نادرخانی – کارشناس ارشد
سعید زاهدی – کارشناسی ارشد

چکیده:

دردو دهه گذشته محققان براین اعتقاد داشتند که میزان سهولت کاربرد و مفید بودن دو عامل تعیین کننده اصلی درپذیرش انواع سیستمهای اطلاعاتی هستند با این وجود اعتقادنمی تواند بطور کاملرفتار کاربران را درمحیطهای نوظهور ازجمله بانکداری اینترنتی تبیین کند دراین مطالعه اعتماد به عنوان عامل دیگر اثرگذاربرپذیرشبانکداری اینترنتی معرفی شده است براین اساس ضمن مروری جامعه برمتون موضوعی مربوطب ه منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات از ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی ۹۳ درصد استفاده شده است دراین تحقیق جامعه آماری تمامی مشتریان شعبات خدمات بانکداری الکترونیک بانک اقتصاد نوین بوده و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده ۴۰۰ نفر بوده است برا یتجزیه و تحلیل و بررسی مدل مفهومی تحقیق ازمدل معادلات ساختاری با نرم افزارهای مخصوص لیزرل استفاده شده است نتایج این تحقیق عبارتنداز رابطه مثبت و معناداری میان متغیر وابسته اعتماد و متغیرهای مستقل سودمندی ادراک شده نیت نگرش مشتریان، سهولت استفاده ازخدمات بانکداری الکترونیکی توسط مشتریانبانک ملت وجوددارد.