سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری
فرهاد شیرانی بیدآبادی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمود هاشمی تبار – مربی گروه اقتصادکشاورزی دانشکده کشاورزی سراوان

چکیده:

کشاورزی موتور بالقوه رشد در برخی از کشورهای در حال توسعه می باشد اما درایران علیرغم رشد سریع جمعیت رشد بهره وری کشاورزی برای برآوردن نیازهای غذایی کشور و مواد اولیه صنایع ناکافی بودهاست رسیدن به بهره وری بالا درکشاورزی دروهله نخست مستلزموجود سرمایه و استفاده بهینه از آن می باشد اعتبارات می تواند نقش اساسی به عنوان سرمایه درچرخه تولید داشته باشد درصورت نبود اعتبار لازم کشاورز مجبور است مقداری از درآمد خود را برای تامین هزینههای تولید پی انداز کند که موجب کاهش در میزان مصرف و سرمایه گذاری وی خواهد شد آنجا که فعالیت واحدهای گاوداری صنعتی از جمله فعالیت های مهم بخش کشاورزی بوده و آگاهی ا زوضعیت و میزان بازدهی اقتصادی آن می توانددر زمینه تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری و نیز برنامه ریزی های اقتصادی موثر واقع شود آگاهی ا زوضعیت سودآوری این حرفه می تواند به پیش بینی روند توسعه آن در آینده و برنامه ریزی برای ارتقا و بهبود بازدهی اقتصادی آن کمک نماید روند تحولات اقتصادی کشور درجهت آزادسازی و تعدیل اقتصادی از یک سو و افزایش جمعیت و نیز اهمیت تغییر الگوی مصرف غذایی و بهبود نسبی مصرف سرانه پروتئینی از سوی دیگر ایجاب میکند که با افزایش درآمد انواع فعالیت های دامپروری زمینه جذب و هدایت سرمایه ها را دراین زمینه فراهم نمود.