سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدابراهیم اردلانی – دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، براساس میزان تغییر حساسیت متغیرهای اثرگذار بر مصرف برق، اثر اصلاح یارانه قیمت ها در دو بازهی زمانی، بررسی شده است. بدین منظور، در بخش – های خانگی، صنعتی و کشاورزی، از دوالگوی خطی لگاریتمی با سریزمانی سالهای ۸۸-۱۳۴۶ و پانلدیتا در فاصله زمانی ۸۹-۱۳۸۷با لحاظ ۳۱ مقطع استانی استفاده شده است . نتا یج، اثر مثبت تغییرات قیمتی ناشی ازهدفمندی را برای بخش خانگی تایید می کند . کشش قیمتی الگوی خطی بخش خانگی، پایینترین و مقدار آن در الگوی پانل همین بخش، بیشترین میزان را در تخمین- ها دارد. اما حساسیت قیمتی در بخش های صنعتی وکشاورزی کاهش یافته است. قیمت برق ک شاورزی به دلیل به دست آوردن سهم بیشتر از انرژی مصرفی، دارای کشش قیمتی پایین تری شده، که این موضوع، روند جایگزینی برق با دیگر حامل های انرژی را در بخشکشاورزی تایید میکند. همچنین، با کاهش کشش مشترکین در بخشهای خانگی و کشاورزی و افزایش آن در صنعت مواجه بودیم