سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

هیدروفرمینگ لوله یکی از روشهای شکلدهی به کمک فشار سیال است. از این فرآیند بطور گستردهای در صنایع خودروسازی ونفت و گاز استفاده میشود. تولید قطعاتی سبک، با شکلهای پیچیده و دقت ابعادی بالا و همچنین کمینه بودن تغییرات ضخامتبعد از شکلدهی از جمله مزایایی است که باعث گسترش کاربرد این فرآیند شده است. یکی از پارامترهای اساسی در فرآیند هیدروفرمینگ، پارامتر اصطکاک است که بر مشخصات هندسی قطعه نهایی تاثیر بسزایی دارد. در این مقاله اثر ضریب اصطکاک برتوزیع ضخامت لوله، شعاع گوشه، درصد نازک شدگی، فشار کالیبراسیون و توزیع تنش بر روی لوله مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار فرآیند هیدروفرمینگ لوله دریک قالب مثلثی شکل، به کمک روش اجزای محدود بصورت سه بعدی با نرم افزارABAQUS/explicitشبیه سازی شده است. در شبیهسازی اثر پارامترهای شکلدهی بر فرآیند بررسی شده است. در نهایت برای صحهگذاری بر نتایج شبیهسازی آزمایشات تجربی فرآیند هیدروفرمینگ در قالب مثلثی انجام گرفت. نتایج تجربی همخوانی مناسبی با نتایج شبیهسازی دارد