سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید مرتضی افقه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز.
صلاح ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده:

هیئت دولت در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۶ به منظور توزیع عادلانه منابع بین اقشار و مناطق محروم، افزایش تولید، گسترش صادرات غیر نفتی و تحرک اقتصادی آئی ننامه گسترش فعالیت بنگا ههای اقتصادی زودبازده SME را تصویب کرد. بر همین مبنا این مطالعه به بررسی انحراف بنگا ههای اقتصادی زود بازده در ۴ سال اولیه ۱۳۸۴-۱۳۸۷ فعالیت آن از اهداف تعیین شده م یپردازد. برای انداز هگیری میزان انحراف، از معیار اشتغال طر حهایی که قرارداد آ نها منعقد شده با اشتغال طر حهایی که به بهر هبرداری رسید هاند استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که میزان انحراف بنگا ههای اقتصادی از اهداف اولیه برای کل کشور حدود ۳۷٫۶۵ درصد و میزان تسهیلاتی که برای ایجاد هر شغل کل کشور پرداخت شده است به طور میانگین ۲۰۹۳۱۷۱۰۴ ریال بوده است. این نتایج همچنین حاکی از همبستگی مثبت دو متغیر میزان تسهیلات اعطایی به بنگا ههای کوچک زود بازده و اشتغال ایجاد شده و همبستگی منفی بین دو متغیر میزان انحراف و مبلغ تسهیلات مالی اعطایی به بنگا هها بوده است. دادههای لازم برای این مطالعه از وزارت کار تهیه شده است. در این مقاله برای تجزیه و تحلیل دادها از نرم افزار EXCEL و SPSS استفاده شده است.