سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم عراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذای
عبدالرضا محمدی نافچی – عضو هیات علمی،گروه پژوهشی بایوپلیمر، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکد
راضیه نیازمند –

چکیده:

امروزه استفاده از فیلم وپوشش های خوراکی به دلیل زیست تخریب پذیر بودن آنهاگسترش بسیاری یافته است .ژلاتین ماهی که ازپسماند کم ارزش ضایعات پوست ماهی بدست می آید می تواند یک ترکیب پروتئینی مناسب جهت تولید فیلم خوراکی و جایگزین ژلاتین خوکی باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر استفاده از اسید فرولیک وقند لاکتوز بر خواص فیزیکو شیمیایی فیلم ،بر پایه ژلاتین ماهی سردآبی می باشد. فیلم با استفاده از ترکیب ژلاتین ماهی % واسید فرولیک در غلظت های) ۰ < و ۱%و ۳%و ۵%( دردو فرمول حاوی قند لاکتوز با مقدار ثابت ۱%و فاقد قند لاکتوزدر شرایط، ۱۰ PH ودمای °C 00 وتزریق مداوم اکسیژن وافزودن پلاستیسایزر سوربیتول / گلیسرول تهیه گردید . سپس حلالیت در آب و نفوذپذیری به بخارآب) wvp (مورد بررسی قرار گرفت..غلظت اسیدفرولیک درنمونه های فاقدقند لاکتوز در میزان نفوذپذیری به بخار آب وحلالیت فیلم ژلاتین ماهی سردابی تاثیرمعنی داری ) P>0.05 ( نداشت .اما در نمونه های حاوی ۱%قند لاکتوزمیزان نفوذپذیری به بخارآب) wvp ( با افزایش غلظت بهبود داشت اما میزان حلالیت تغییر نکرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میتوان با استفاده از قندلاکتوزبرخی ازخواص فیزیکوشیمیایی فیلم برپایه ژلاتین ماهی سردابی را بهبود داد