سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهمن پناهی – استادیار باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
بهاره دامنکشان – کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
محمد اسعدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
سید سمیع مرعشی – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری

چکیده:

اسید سالیسیلیک یک ترکیب فنلی است که به طور طبیعی در گیاهان تولید می شود و به طور معمول در عکس العمل گیاه به تنش های زیستی و فیزیکی به کار می رود. کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک می تواند باعث افزایش اسید سالیسیلیک درو ن زا شود که می تواند نقش فعالی در فرآیند مقاومت به خشکی داشته باشد. اسید سالیسیلیک درون زا یک علامت القایی برای پاس خ های دفاعی ویژه گیاهان است. این پژوهش به منظور بررسی اثر محلولپاشی اسید سالیسیلیک در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما بر روی رقم مضافتی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با ۵ غلظت تیماری ۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی مول اسید سالیسیلیک در ۳ تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد تیمارهای مختلف آزمایشی از نظر صفات طول، قطر و وزن میوه، وزن هسته، نسبت گوشت به هسته و عملکرد در سطح ۵% آزمون دانکن با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند، به طوری که کاربرد اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد در کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما مؤثر بود.