سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه برومند – کرج پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گروه علوم و مهندسی صنای
زهرا امام جمعه –
منوچهر حامدی –
سیدهادی رضوی –

چکیده:

در این تحقیق اثر اسید استئاریک و اسید اولئیک بر روی ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریزساختاری فیلم های حاصل از کازئینات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. از امولسیفایرهای اسپان ۸۰ و ۸۵ به منظور ایجاد امولسیون مناسب جهت تهیه مخلوط پایه ی فیلم استفاده گردید. قدرت کششTS) )، درصد افزایش طول (% E) و مدول الاستیک ( YM ) برای فیلم ها ی شاهد (فیلم A) و امولسیونه (فیلم B) تعیین و مقایسه شد. نتایج نشانداد که حضور اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک سبب کاهش قدرت کشش و کاهش مدول الاستیک شده در صورتیکه % E را افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون نفوذپذیری به بخار آب ( WVP ) نشان داد که حضور اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک به میزان زیادی (بیش از۵۰ %) سبب کاهش WVP در فیلم امولسیون شده می شود. مطالعه ریز ساختار نیز حضور اسید چرب استئاریک را بر روی سطح داخلی و خارجیفیلم تائید کرد که این امر کاهش نفوذ پذیری به بخار آب در فیلم حاوی مواد لیپیدی را توجیه می کند