سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کیانی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
سعید سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
سید بهمن ذبیهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
احمدرضا کلانتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اسموپرایمینگ به عنوان پیش تیمار جوانه زنی در بذور تربچه به صورت طرح کاملاً تصادفی و ۱و ۲ میلی مولار) بود که با قراردادن ، با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ اجرا شد. تیمار آزمایشی شامل سالسلیک اسید در سه سطح ( ۰ بذور به مدت ۲۰ دقیقه در محلول اعمال گردید. نتایج نشان داد که اثر اسید سالسیلیک بر بنیه گیاهچه، درصد جوانه زنی، وزن ۱)، درصد / خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ( ۶۴ ۰گرم) از کاربرد اسید سالسیلیک از تیمار شاهد به دست آمد. نتایج حاصله از این / ۸۲ %) وزن خشک گیاهچه ( ۰۲۰ / جوانه زنی( ۳۳ آزمایش نشان می دهد که پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید نتوانست ویژه گیهای گیاهچه تربچه در را بهبود بخشد.