سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدحسن کاشی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا صدیقی هشتچین – کارشناس ارشد عمران گرایش خاک و پی

چکیده:

در این مطالعه تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربری فشاری شمع های بتنی مورد ارزیابی قرار میگیرد. با توجه به عدم قطعیتهای موجود در پیش بینی ظرفیت باربری شمعها، لازم است ظرفیت باربری آن ها بصورت در جا تعیین گردد. آزمایش بارگذاری شمع عبارت از تعیین رفتار شمع در۲۴ سانتی متر برای بتن در ،۲۰ ،۱۶ ،۱۲ ، برابر بارهای وارد بر آن و مشخص نمودن منحنی بار- نشست می باشد. بدین منظور ۵ اسلامپ شامل ۱۰نظر گرفته شد. برای هر اسلامپ سه نمونه شمع در نظر گرفته شد که مجموعا ۱۵ نمونه شمع میگردد. شمع های مورد بحث تحت بارگذاری استاتیکی فشاری تا مرحله گسیختگی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد در نشستهای اولیه با توجه به افزایش اسلامپ درنمونه ها هر قدر میزان اسلامپ نمونههای شمعهای بتنی افزایش داده شد یعنی از اسلامپ ۱۰ به اسلامپ ۲۴ نزدیک گردید افزایش در میزان ظرفیت باربری را در پی داشت، اینروند در نشستهای نزدیک به مرز گسیختگی نیز ادامه داشت، اما افزایش ظرفیت باربری در این مرحله با روند کمتری نسبت به نشستهای اولیه بوجود آمد.