سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا
محمد معزاردلان – دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کرج
خدیجه روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای آلی کمپوست پسماند شهری و اسید هیومیک بر غلظت کادمیوم و روی در کاهو، این تحقیق در موسسه تحقیقات خاک و آب کرج در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. برای این منظور ازکود کمپوست پسماند شهری با سطوحK3=40 K2=20K1=0 تن در هکتار) و اسید هیومیک تجاری از نوع هیومکس با سطوح H3=40 H2=20 H1=0لیتر در هکتار) استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها آماری و مقایسه میانگین نشان داد، مصرف کمپوست پسماند شهری و اسید هیومیک در مقادیر به کار رفته، غلظت کادمیوم و روی در اندام هوایی کاهو افزایش داد. مصرف کمپوست، عملکرد اندام هوایی کاهو را افزایش داد، اما استفاده از اسید هیومیک درسطوح به کار رفته بر عملکرد بیتاثیر بود. اثرات متقابل استفاده از کمپوست و اسید هیومیک با سطوح به کار رفته بر هیچ یک از فاکتورهای اندازهگیری شده معنیدار نشد.