سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید مرادی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
رضا آب جامه، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
کامبیز فرد حیدر، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران
پگاه حاجی احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران، ایران

چکیده:

در گیاهانی که توسط بذر تکثیر می یابند، بذر به عنوان عاملی برای حفظ بقاء گیاه، نقشی بسیار حیاتی و مهم دارد. به منظور بررسی اثر زمانهای مختلف ترموپرایمینگ بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در آفتابگردان این آزمایش در سال ۱۳۹۰ به صورت طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه علوم (Helianthus annus L.) زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس اجرا گردید که در ابتدا قوه نامیه بذور به روش آزمون تترازلیوم تعیین شد. عامل ۱۵ و ۳۰ دقیقه). نتایج نشان داد که اثر نانوپرایمینگ بر بنیه گیاهچه، درصد ، مورد بررسی شامل زمان های مختلف نانوپرایمینگ ( ۰ جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه در سطح ۵ درصد معنی دار گردید. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان بنیه گیاهچه ۱ گرم) از ۳۰ دقیقه نانوپرایمینگ به دست آمدند. نتایج این / ۶۹ %) وزن خشک گیاهچه ( ۷۷ / ۱۲۲/۷۱ )، درصد جوانه زنی( ۳۳ ) بررسی نشان داد که نانوپرایمینگ علاوه بر افزایش درصد جوانه زنی سبب بهبود کیفیت گیاهچه های تولید شده در گیاه آفتابگردان گردید.