سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی علاوه بر هزینه بالای آن باعث شور شدن اراضی کشاورزی نیز شده است لذا پیدا کردن میزان صحیح استفاده از این کودها در کشاورزی میتواند باعث کاهش شوری خاک،کاهشهزینه ها وبهبود محصولات کشاورزی گردد. به منظور بررسی اثراستفاده از مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم بر ارتفاع گیاه جو،یک طرح تحقیقاتی کشاورزی در بهار ۱۳۹۰ در مزرعه ای کشاورزی در منطقه جوپار در استان کرمان اجراشد.کلیه عملیات کاشت بر حسب دستورالعمل های موجود در منطقه و عملیات داشت در طول فصل رشد برای کلیه تیمارها یکساناعمال شد. طرح فوق در قالب بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار انجام پذیرفت . در این طرح تیمارهای کود اضافه شده به خاک شامل سطح یک :تیمار شاهد) K1 ( ،سطح دو: سولفات پتاسیم ۱۵۰ کیلو گرم درهکتار) K2 (وسطح سه: سولفاتپتاسیم ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار ) K3 ( بودند. همچنین در سه مرحله مختلف قبل از خوشه دهی ،بعد از خوشه دهی و در مراحل پایانی کشت گیاه ،از ارتفاع گیاه اندازه گیری به عمل آمد. نتایج حاصل از این طرح نشان داد که مقادیر مختلفاستفاده از کود سولفات پتاسیم در هیچ یک از مراحل اندازه گیری ، باعث ایجاد اختلاف معنی دار بین تیمارهای به کار رفته در طرح نشده است