سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوذر پوراحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هرمز نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
علی نشاط – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
عباس عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه بآزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی علاوه بر هزینه بالای آن باعث شور شدن اراضی کشاورزی نیز شده است لذا پیدا کردن میزان صحیح استفاده از این کودها در کشاورزی می تواند باعث کاهش شوری خاک ، کاهش هزینه ها و بهبود محصولات کشاورزی گردد. در این ازمایش که در مزرعه ای واقع در کریم اباد از توابع شهر جوشار استان کرکان انجام گرفت به بررسی ارتفاع گیاه جو در مراحل مختلف رشد و نمو آن و با توجه به تاثیر پذیری از تیمارهای موجود شامل تیمار شاهد N1 کود اوره ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار N2 و کود اوره ۲۰۰ کیلو گرم N3 در هکتار پرداخته شد. این طرح در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در ۳ تکرار انجام گرفت . کود اوره به صورت سرک و در مراحل مختلف ( هنگام کاشت، قبل از خوشه دهی و بعد از خوشه دهی) به خاک اضافه شد. کلیه ی عملیات کاشت طیق دستورالعمل و توصیه های موجود صورت گرفت. عملیات داشت نیز برای کلیه ی تیمارها بصورت یکسان و در زمان مناسب صورت گرفت. همچنین در سه مرحله مختلف قبل از خوشه دهی ، بعد از خوشه دهی و در مراحل پایانی کشت گیاه ارتفاع گیاه اندازه گیری شد. با انجام آنالیزهای لازم و بررسی داده ها نتایج حاصل از این ازمایش نشان داد که در برداشت اولیه ارتفاع و در مراحل ابتدایی رشد گیاه جو بین تیمار کود اوره ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و دو تیمار شاهد و کود اوره ی ۱۰۰ کیلو گرم در هکتار اختلاف معنی داری مشاهده شد. در برداشت های بعدی این اختلاف مشاهده نگردید و تمامی تیمارها در یک سطح بودند . در کلیه برداشت ها تیمار کود اوره ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار دارای کمترین میانگین ارتفاع بود.