سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه تقیان دینانی – دانشجوی دکتری گروه علوم و صنایع غذایی
ناصر همدمی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شاهدی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

طی سالهای اخیر استفاده از فرایند الکتروهیدرودینامیک درصنایع مختلف بهدلیل تسریع انتقال حرارت توسط میدان الکتریکی استفاده شده دراین فرایند افزایش چشمگیری داشته است اساس فرایند الکتروهیدرودینامیک بر تولید باد الکتریکی توسط تخلیه کرونایی استوار است دراین مطالعه به کمک روش اندازه گیری پروفیل های دمای جسمی با هدایت حرارتی بالا درشرایط حرارت دهی ناپایا ضری بانتقال حرارت در سطح درحالت استفاده و عدم استفاده ازفرایند الکتروهیدرودینامیک تعیین گردید. نتایج نشان داد که ضریب انتقال حرارت در سطح اندازه گیری شده در حالت استفاده از فرایند الکتروهیدرودینامیک نسبت به ضریب حاصله در حالت عدم استفاده از فرایند مذکور ۲۵ درصد بیشتر بود بنابراین استفاده از فرایند الکتروهیدرودینامیک طی خشک کردن مواد غذایی باافزایش سرعت انتقال حرارت م یتواند موجب کاهش زمان خشک کردن و کاهش مصرف انرژی شود