سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعیمه خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
حمید توکلی پور – استادیار گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، ایران

چکیده:

در این بررسی تأثیر استفاده از شیرین کننده آسه سولفام K بر ماندگاری آسپارتام ، دو شیرین کننده که دارای سینرژی در طعم هستند ، در نوشابه رژیمی نوع کولا مورد ارزیابی قرار می گیرد . به این منظور نوشابه کولای حاوی دو شیرین کننده با نسبت وزنی ۱:۱ فرموله ش ده و پس از انجام آزمونهایکنترل کیفی به مدت ۶ ماه در دمای محیط قرار داده می شود . غلظت آسپارتام باقی مانده در محیط هر ۱۵ روز یک مرتبه با استفاده از دستگاه کروماتوگرافییونی با کارایی بالا اندازه گیری می شود. نتایج آماری به دست آمد ه ماندگاری بهتر آسپارتام در نوشابه های رژیمی حاوی آسه سولفام K را نشان می دهد. معادلات سینتیکی برای واکنش تجزیه آسپارتاماز نوع معادلات مرتبه اول نوشته شده و زمان نیمه عمر آسپارتام در دو نوع نوشابه با استفاده از معادلات سینتیکی به دست آمده اندازه گیری شده است. نتایج زمان نیمه عمر آسپارتام مؤید پایداری بهتر آن در نوشابه های حاوی آسه سولفام K می باشد