سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابراهیم پناهپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علی غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
زهره حسین میرزایی بنی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

چکیده:

تولید مقادیر زیادی زباله در طی یک روز در جوامع انسانی بر کسی پوشیده نیست، طی فرایند تبدیل زباله شهری به کود آلی کمپوست روزانه مقدار قابل توجهی شیرابه تولید میگردد، که دارای مقادیر بالایی از مواد آلی و عناصر غذائی مورد نیاز گیاهان است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد شیرابه کمپوست بر غلظت عناصر غذایی خاک و به دنبال آن جذب این عناصر توسط گیاه در یک طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی شامل تیمارهای:N آبیاری با آب چاه منطقه به عنوان شاهد :I تناوب آبیاری با شیرابه و آب چاه :C اختلاط شیرابه و آب چاه ( ۲۵ درصد شیرابه + ۷۵ درصد آب معمولی چاه ) و :DI آبیاری قطرهای سطحی و :SDI آبیاری قطرهای زیر سطحی بود. سپس در کرتهای احداث شده تعداد ۳۶ اصله نهال دو ساله چنار و ۳۶ اصله نهال اقاقیا به طور تصادفی کاشته شد و دو ماه بعد از استقرار نهالها عملیات اعمال تیمار آغاز گردید. در پایان هر دوره، از خاک و گیاه نمونه برداری صورت گرفت و پس از انجام آزمایشات لازم، داده های بدست آمده توسط نرم افزارSAS تجزیه و نمودارهای مربوطه توسط نرم افزا Excel رسم گردید. نتایج نشان داد که استفاده از شیرابه زباله به خاطر غنی بودن آن از نظر عناصر غذایی باعث افزایش معنی دار جذب این عناصر در سطح ۱ درصد آزمون دانکن توسط گیاه شده و می تواند به عنوان راه حلی در کنترل پسماندها با در نظر گرفتن مسائل بهداشتی مربوطه در پیش گرفته شود.