سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده سیدمحسنی – کارشناس ارشد ارتوپدی فنی
حسین کریمی – دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایرا
فرزام فرهمند – دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
محمود جبل عاملی – دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

در این مطالعه اثر یک نوع بریس فانکشنال زانو در سه زاویه ۳۰،۶۰ و ۹۰ درجه تحت نیروهای تا حد ۱۵۰ نیوتن با استفاده از دستگاه لقی سنج شریف مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی ۱۵ فرد سالم (۸ زن و ۷ مرد) به صورت استاتیک و در حالت ریلکس عضلانی انجام شد. جهت افزایش صحت اطلاعات، هر آزمون سه بار تکرار شده و میانگین داده ها جهت محاسبه آماری مورد استفاده قرار گرفت. با انجام آزمونهای پارامتری و ناپارامتری و در نظر گرفتن a=0/05 ، مشاهده شد که بریس مورد بررسی، در زاویه ۳۰ درجه تحت کلیه نیروهای ۳۰ تا ۱۵۰ نیوتن، در زاویه ۶۰ درجه تحت نیروهای ۱۲۰ و ۱۵۰ نیوتن و در زاویه ۹۰ درجه، تحت نیروی ۱۵۰ نیوتن، میزان جابه جایی قدامی تیبیا را نسبت به فمور در مقایسه با حالت بدون بریس به طور معنادار کاهش می دهد. همچنین مشاهده شد که اثر بریس در کاهش جابه جایی قدامی تیبیا نسبت به فمور با افزایش نیرو افزایش می یابد.