سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهام سادات شریفی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی، گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهن
حسن ثقفیان – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.
سیدحسین رضوی – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

عملیاتحرارتی آلیاژهای آلومینیم میتواند با استفاده از روشهای حرارتدهی سریع مانند کوره مادونقرمز بهبود داده شود. طی حرارتدهی سریع، سرعت فرایندهای کنترل شده توسط نفوذ به طور قابل ملاحظهای افزایش مییابد. در اینتحقیق به منظور مشاهده تأثیر حرارتدهی سریع بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ عملیاتحرارتی پیرسختی به روشهای مختلف، در کوره مقاومتی و در کوره مادونقرمز، انجام گردید. خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژها موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از کوره مادون قرمز جهت انجام عملیات پیر سختی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ باعث افزایش سختی و همچنین کوتاه نمودن سیکل عملیاتحرارتی در مقایسه با روشهای متداول پیرسختی در کورههای مقاومتی شده است. استفاده از حرارتدهی سریع توسط امواج مادونقرمز در عملیات پیرسختیآلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵ موجب کاهش زمان سیکل عملیاتحرارتی از ۲۴ ساعت در کوره معمولی به ۲ ساعت در کوره مادونقرمز (کاهش زمان سیکل عملیاتحرارتی بیش از % ۹۰ درصد) به همراه حدود % ۸ افزایش حداکثر سختی آلیاژ نسبت به کوره معمولی شده است.