سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان زارعیان جهرمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم گروه باغبانی
عبدالحسین ابوطالبی جهرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدجهرم استادیار گروه باغبانی
سیدعبدالحسین محمدی جهرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

بمنظور بررسی عصاره گیاهان دارویی و قارچکش تیابندازول در افزایش عمر پس از برداشت نارنگی کینو این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۸ تیمار و ۴تکرار برای هر تیمار به اجرا درآمد. تیمارها شامل شاهد زخم شده میوه زخم شده و آلوده به قارچ پنسیلیوم ، تیمار میوه بدون زخم و الوده به قارچ پنسیلیوم، غوطه وری در اسانس نعناع ۲۵۰ ، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم در لیتر به مدت ۵ دقیقه بودند. میوههای تیمار شده در انبار معمولی به مدت یک ماه نگهداری شدند. درصد پوسیدگی درصد افزایش موادجامد محلول درصد افزایش PH درصد تغییرات اسیدکل ، درصد کاهش ویتامین ث و درصد کاهش وزن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد خصوصیاتکمی و کیفی نارنگی کینو در طول دوره انبارداری تحت تاثیر نوع تیمار قرارگرفته است براساس نتایج کمترین درصد پوسیدگی و کاهش وزن در تیمار میوه های تیمار شده با قارچش تیابندازول مشاهده شد که با تیمار اسانس و میوه های زخم شده و بدون زخم اختلاف معنی داری داشت.