سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم بهداد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
نعمت اله اعتمادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم بهداد – عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
حسین زینلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری پوسیدگی خاکستری توت فرنگی مخصوصاً پس از برداشت میوه است و اغلب هنگام حمل میوه یا نگ هداری محصول در مراکز توزیع بروز م یکند. این بیماری در بیشتر کشورهای جهان شیوع دارد. در ایران به علت عدم اجرای رو ش های نوین برداشت، بسته بندی و وسیله نقلیه سردخانه دار خسارت بیماری بعد از برداشت محصول بسیار زیاد است و گاهی تا ۲۰ درصد محصول از بین م یرود. برای جلوگیری از رشد قارچ و کنترل آن آزمایش اثر ضد قارچی اسان س مرزه Satureja hortensis روی قارچ مهم بیماریزای Botrytis cinerea در آزمایشگاه روی محیط کشت PDA با غلظتهای ۱۰۰ – ۲۰۰ و ppm 300 هر تیمار در قالب چهار تکرار در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان بررسی گردید. نتایج نشان داد که بهترین غلظت ppm 200 به عنوان حد مرز مهار قارچ بود. در آزمایش پس از برداشت اسانس مرزه روی میوه برداشت شده توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. میوه ها پس از ضد عفونی سطحی توسط محلول هیپوکلرید سدیم ۵/ ۲ درصد توسط سوسپانسیون اسپور ۱۰۶ قارچ Botrytis آلوده شدند و پس از یک ساعت با غلظت های ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ppm 300 اسانس مرزه آغشته شدند نتایج نشان داد که غلظت ppm 200 بهترین کنترل را روی مهار Botrytis cinerea دارد