سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا باقری – اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، ایران
عباسعلی محمودی – اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، ایران
بهاره چکشی – اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، ایران
محمدحسین پورعباس – اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، ایران

چکیده:

آنغوزه از مهمترین گونه های گیاهی دارویی صادراتی ایران می باشد، در عین حال جزء گونه های گیاهی در معرض خطر می باشد. حفظ و احیا این گونه به لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی اهمیت زیادی برای مدیران منابع طبیعی دارد. این تحقیق به منظور بررسی اثر ارتفاع بر عملکرد شیره استحصالی آنغوزه در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی انجام شد. محصول دهی آنغوزه در چهار طبقه ارتفاعی (۱۲۰۰، ۱۴۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا) مورد بررسی قرار گرفت. در هر طبقه ۲۰ بوته انتخاب و طی ده مرحله شیره استحصالی برداشت و توزین گردید. برای بررسی اختلاف طبقات، آنالیز واریانس و برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن استفاده شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد اختلاف معنی داری بین طبقات ارتفاعی وجود دارد. در این منطقه با افزایش ارتفاع تا ۱۶۰۰ متر میزان محصول افزایش، سپس کاهش می یابد و طبقه ۱۶۰۰ دارای بیشترین میزان محصول می باشد. کاهش محصول در ارتفاع ۱۸۰۰ متری می تواند ناشی از سنگلاخی بودن و کاهش عمق خاک در این ارتفاع باشد. نتایج این بررسی می تواند مدیران را در تعیین مناطق مستعد جهت کشت و احیا این گونه با ارزش دارویی و اقتصادی یاری نماید.