سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر بذرافکن – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد

چکیده:

بارشهای کوتاه مدت به دلیل شدت قابل توجه در پیش بینی احتمال وقوع سیلاب مدیریت حوضه های ابخیز و پیش بینی زمان تمرکز سیلاب از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار برروند بارشهای سیل آسا کوتاه مدت در منحنی های شدت مدت فراوانی در مطالعات هیدرولوژی و آب و هواشناسی از اهمیت خاصی برخوردار است رشته کوه های زاگرس همچون کمربندی از شمال غربی کشور تا نواحی جنوب شرقی امتدا د یافته و تاثیر زیادی بر اقلیم نواحی غربی و همچنین ایران مرکزی می گذارند براساس رابطه قهرمان آبخضر شدت باران های یک ساعته با دوره بازگشت ۲، ۵ ، ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ساله از امتداد شمال غربی زاگرس به سمت امتداد جنوب شرقی آنکاهش می یابد. هدف ازاین تحقیق بررسی ارتباط بین شدت بارشهای یک ساعته در منطقه زاگرس با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای می باشد نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای شدت بارشهای یکساعته با دوره بازگشت های مختلف به روش پیوند واحد Single linkage و فاصله اقلیدوسی Euclidean Distance نشان میدهد که ایستگاههای مهاباد و سرپل ذهاب با ۹۷/۸۲ درصد همگن ترین ایستگاههای زاگرس از نظر بارش و ایستگاه اصفهان با دارا بودن ۶۷ درصد همگنی نسبت به سایر ایستگاهها غیرهمگن ترین ایستگاه به شمار می رود.