سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایمان بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایعچوب
مریم قربانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شیما کیایی – کارشناس صنایع چوب

چکیده:

دراین تحقیق اثر ارتفاع از سطح دریا برویژگی های آناتومیکی و ضرایب بیومتری الیاف چوب آزاد zelkova carpinifolia بمنظور تسهیل پیش بینی کاربردهای آن و بهره برداری بهینه ازمنابع جنگلی مورد مطالعه قرارگرفت. بدینمنظور سه رویشگاه در یک ناحیه جغرافیایی جنگلهای منطقه ساری با سه ارتفاع از سطح دریا ۴۵۰ ، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ متری انتخاب شدند درهر ارتفاع ۳ اصله درخت انتخاب و از هرکدام یک دیسک مجموعا ۹ دیسک از ارتفاع برابر سینه تهیه و برای تعیین مشخصه های الیاف به آزمایشگاه منتقل گردید. جداسازی الیاف به روش فرانکلین برای اندازه گیری مقادیر طول الیاف ضخامت دیواره قطر کلی و قطر حفره انجام شد. نتایج نشان داد که اثر ارتفاع از سطح دریا برطول الیاف ضخامت دیواره و راندمان الیاف معنی دار نبود ارتفاع برقطر کلی و قطر حفره اثر معنی داری داشته و با افزایش ارتفاع از سطح دریا قطر کلی و قطرحفره کاهش یافت با افزایش ارتفاع ضریب انعطاف پذیری و نیز بطور معنی داری کاهش یافت اما ضریب درهم رفتگی الیاف از ارتفاع ۸۰۰ به ۱۰۰۰ متر به صورت معنی داری افزایش یافت با افزایش ارتفاع از سطح دریا میانگین ضریب رانکل افزایش یافته و لیکن بین سه ارتفاع تفاوت معنی داری گزارش نگردید.