سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رفیع نیا – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
حسام الدین امامی پور – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

در تحلیل سیستم های قدرت، دو مفهوم پایداری دینامیکی و پایداری گذرا مطرح می باشد. پایداری دینامیکی مربوط به قابلیت بازگشت سیستم به شرایط کاری اولیه در حضور اغتشاشات کوچک بوده اما پایداری گذرا مربوط به قابلیت ماشین های سنکرون سیستم جهت حفظ سنکرونیزم درحضور اغتشاشات بزرگ از جمله انواع خطاها می باشد. در این مقاله اثر اضافه کردن تولید بادی در شبکه بررسی و از یک سیستم ضعیف جهت بررسی مطالعات پایداری گذرا در حضور خطای سه فاز، استفاده شده است. همچنین تأثیر حضور SVC در شبکه بر عملکرد دینامیک سیستم در نظر گرفته شده، اثر اضافه کردن یک نیروگاه بادی سرعت متغیر (DFIG) ، به یک شبکه انتقال ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم مورد مطالعه، سیستم نه-شینه IEEE می باشد. در سیستم نه شینه IEEE اثر همزمان نیروگاه بادی و SVCبر پایداری گذرای سیستم پس از بروز خطا مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، پاسخ دینامیکی سیستم پس از به وقوع پیوستن یک خطا در سیستم و مقایسه تأثیر نیروگاه بادی با یک نیروگاه گازی بر پایداری گذرای شبکه مورد بررسی قرار داده شده است.