سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد محیطزیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عبدالرسول سلمان ماهینی –
حمید رضا رضایی –
حسین وارسته مرادی –

چکیده:

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از پرکاربردترین رویکردهای تصمیم گیری در دنیا مبتنی بر دانش کارشناسی است. رویکرد ارزیابی چندمعیاره (MCE) از روش های ارزیابی با کاربرد عوامل وزن دهی شده است که برای ارزیابی تناسب زیستگاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در ارزیابی زیستگاه حیات وحش به روش MCE از AHP برای وزن دهی به معیارها استفاده می شود. به دلیل اختلاف نظر بین کارشناسان مختلف در وزن دهی به معیارهای مدل ارزیابی زیستگاه، انجام ارزیابی با استفاده از هر یک از وزن ها می تواند نتایج متفاوتی در پی داشته باشد. در واقع، تغییر وزن های مورد استفاده می تواند منجر به تغییر در نتایج شود. در این پژوهش ۹ معیار اثرگذار بر زیستگاه مرال شناسایی شدند و با استفاده از نظر کارشناسان وزن این معیارهای موثر با روش AHP محاسبه شد. سپس، از این معیارها و وزن های محاسبه شده آن ها برای بررسی اثرات اختلاف نظر بین کارشناسان بر نتایج ارزیابی زیستگاه بالقوه مرال استفاده شد. برای این منظور، با استفاده از وزن های به دست آمده از نظرات کارشناسی و با کاربرد ۹ معیار موثر زیستگاهی مرال، مدل MCE چندین بار اجرا شد. به این صورت تاثیر تفاوت دیدگاه کارشناسان در وزن دهی به معیارهای ارزیابی زیستگاه گوزن مرال در شمال ایران بررسی گردید و اثرات ناشی از این اختلاف نظر بر مساحت زیستگاه مطلوب، تعداد لکه های زیستگاهی مطلوب، متوسط اندازه لکه های زیستگاهی و ارزش متوسط نقشه تناسب زیستگاه مورد تحقیق قرار گرفت.