سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید فیروزی – استادیار مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدرضا علیزاده –
سیدبابک صلواتیان – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، پژوهشگاه چای کشور، بخش فنی و مهندس

چکیده:

ضایعات برنج در طی فرایند تبدیل شلتوک، خسارات زیادی را به شالیکاران کشور وارد می سازد . بنابراین تحقیق در خصوص تاثیر پارامترهای ماشینی دستگاههای تبدیل و اثر پارامترهای رقمی شلتوک بر عملکرد دستگاه -های تبدیل بسیار ضروری است. بدین منظور برای بررسی و تعیین مناسبترین تنظیمات دستگاه پوستکن غلتک ی لاستیکی مورد استفاده در کارگاههای شالیکوبی شمال کشور، تحقیقی در یکی از کارگاههای شالیکوبی استان گیلانصورت گرفت. در این پژوهش، اثر شش سطح اختلاف در سرعت محیطی غلتکهای پوستکن غلتکی لاستیکی ،۲۲۲ ،۱۸۱ ،۱۳۶ ،۹۰) ۲۶۰ و ۳۰۲ متر بر دقیقه ) و سه سطح رطوبت شلتوک ۱۲- ۱۰ و ۱۳ -۱۱ ۹-۸ درصد) بر شاخص پوستکنی دستگاه پوستکن غلتکی لاسنیکی جهت پوست کندن دو رقم شلتوک خزر و بینام مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش رطوبت شلتوک، شاخص پوستکنی به طور معنی – داری کم شد. با افزایش اختلاف در سرعت غلتکهای پوستکن، ابتدا شاخص پوستکنی افزایش یافت و سپس کم شد. مقایسه میانگینهای کل تیمارها نیز حاکی از آن بود که تیمارهای شامل اختلاف دور ۱۸۱ متر بر ثانیه و رطوبت ۹-۸درصد بهترین تیمار برای شاخص پوستکنی دستگاه مورد بررسی به منظور پوستکنی ارقام خزر و بینام بوده است.