سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مستانه حاجی پور – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعت
اصغر مولایی دهکردی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با افزایش سریع نیاز به انرژی در جهان، تسریع فرآیند انتقال حرارت و کاهش تلفات انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است. جهت تسریع و بهبود انتقال حرارت در سیستمهای مختلف، روشهای متعددی پیشنهاد و ارائهشده است. در این پژوهش با ترکیب دو روش، استفاده از محیط های متخلخل و جریان نانوسیالات، انتقال حرارت جابجایی توأم (آزاد و اجباری) مورد مطالعه و مدلسازی قرار گرفته است. بدین منظور جریان نانوسیالدر یک کانال عمودی که نیمی از آن را ماتریس متخلخل و نیمی دیگر را ناحیه جریان آزاد تشکیل داده، در نظر گرفته شد. جریان سیال در ناحیه آزاد با معادلات حرکت ناویر استوکس و جریان در ناحیه متخلخل بامدل تصحیح شده دارسی (فورچیمر-برینکمن) مدلسازی شده و با حل همزمان معادلات بدون بعد حرکت و انرژی در دو ناحیه به روش عددی تفاضل محدود، پروفایلهای سرعت و دمای سیال و نیز ضریب انتقال حرارتدر دیوارههای کانال بدست آمد. نتایج مدل عددی در حالت خاص با حل تحلیلی مقایسه شده و انطباق خوبی مشاهده شد. همچنین اثر اتلاف حرارتی در معادله انرژی و فلاکس جرمی نانوذرات مورد بررسی قرار گرفت