سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدتقی نائینی – استادیار دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سهیل رضاپور – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق الگوی جریان در اتصال آبگیر جانبی به کانال اصلی با زاویه ۹۰ درجه و ۴۵ درجه در عرضهای متفاوت با استفاده از مدل آزمایشگاهی بررسی شده است اثر زاویه اتصال و نسبت عرض ابگیر به عرض کانال اصلی با مقایسه بین دبی های خروجی از آبگیر در ناحیه اتصال مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج با مدل عددی مقایسه شده است مشاهدات نشان داده است که برای نسبت دبی های متفاوت عرض و طول ناحیه جداشدگی با افزایش نسبت عرض افزایش یافته و برای هر نسبت عرض با افزایش نسبت دبی عرض و طول ناحیه جداشدگی کاهش می یابد و همچنین با کاهش زاویه انحراف آبگیر از ۹۰ درجه به ۴۵ درجه و افزایش نسبت دبی عرض ناحیه جداشدگی کاهش می یابد.