سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام کشاورزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، باشگاه پژوهشگران جوان، بناب، ایران.
آتنا وفایی – کارشناسی ارشد
داود آقایی – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر ابعاد هوش عاطفی ۲در بهره وری کارکنان بیمه آسیا استان آذربایجان شرقی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارکنان موسسات بیمه آسیا استان آذربایجان شرقی در حجم نمونه ۴۰۰ نفر که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. روش گردآوری داده ها، میدانی بوده و ابزار گرداوری داده ها، دو نوع پرسشنامه استاندارد گلمن و خود ساخته بهره وری می باشد. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان داد که رابطه بین ابعاد هوش عاطفی با بهره وری کارکنان بیمه آسیا استان آذربایجان شرقی رابطه معناداری دارند. همچنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیانگر این است که از میان مؤلفه های هوش عاطفی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط بیشترین تأثیر را در بهره وری کارکنان بیمه آسیا استان آذربایجان شرقی را دارند.