سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پردیس نیک پیک – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمود کاشفی پور – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
امیر ملتجی – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

سرریزها از جمله سازه های هیدرولیکی جهت کنترل جریان و تنظیمسطح آب م یباشند که باعث افزایش ارتفاع سطح آب و درنتیجه تامین ارتفاع آب مورد نیاز برای منحرف کردن دبی مورد نظر به کانالهای جانبی میشوند دیگر وظیفه اصلی این سازه ها اندازه گیری دبی عبوری از روی آنهاست سرریزهای نوک اردکی طراحی ساده ای دارند و طول موثر بیشتری نسبت به سرریزهای لبه تیز معمول دارند به این ترتیب می توانند دبی بیشتری در مقایسه با سرریزهای معمول برای کانال با عرض و ارتفاع آب مشابه را از خود عبور دهند دراین مطالعه تحقیقاتی آزمایشات زیادی به منظور بررسی تاثیر هندسه سرریز نوک اردکی برضریب دبی صورتگرفته است متغیرها شامل ارتفاع سرریز زاویه دیواره سرریز با محور مقطع کانال انرژی کل بالای سرریز و دبی بوده اند ضریب دبی بدست آمده از این آزمایشات با مقادیر بدست آمده از آزمایشات سرریز مستطیلی لبه تیز مقایسه شده است.