سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اشرف مظفری غربا – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهی
مجید فکری – استادیار گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمود آبادی – استادیار گروه خاکشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

چکیده:

در بین فلزات سنگین ، کادمیوم و سرنوشت آن در خاک نیاز به توجه بیشتری دارد زیرا این عنصر به آسانی بوسیله گیاهان جذب می شود و سمیت بیشتری نسبت به فلزات دیگر ایجاد می کند . هدف تحقیق بررسی تاثیر آهک و کود مرغی بر میزان کادمیوم قابل جذب گیاه می باشد ، ابتدا نمونه های خاک با اهک در سه سطح صفر ، ۵ و ۱۵ درصد و ماده آلی در دو سطح صفر و ۴ درصد کود مرغی تیمار شده و به مدت ۶ هفته در شرایط گلخانه نگهداری شدند . بعد از زمان فوق نمونه ها با عنصر کادمیوم از منبع نیترات کادمیوم ) Cd(NO3)2 ( در سطح صفر و ۱۰ پی پی ام تیمار شدند و پس از ۵۶ روز ، نمونه های خاک با ۰/۰۵ مول EDTA در ۶= PH عصاره گیری شدند. میزان کادمیوم قابل جذب گیاه به طور معنی داری در سطح ۵ درصد با افزودن آهک به خاک کاهش یافت . میزان کاهش در سطح ۵ و ۱۵ درصد آهک نسبت به شاهد به ترتیب ۵/۳۲ و ۱۵/۲۱ درصد می باشد . همچنین در نمونه های تیمار شده با کود مرغی افزایش ۱۲/۶۹ درصدی د رمیزان کادمیوم قابل جذب نسبت به شاهد مشاهده شد. نتایج نشان می دهد که آهک باعث کاهش خطر آلایندگی کادمیوم در خاک و کاهش انتقال آن به سفره های زیرزمینی می شود در حالیکه استفاده بی رویه از کود مرغی این خطر را تشدید می کند.