سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیل فلاح جمشیدی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
خسرو فرمنش – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

آهنگری همدمای آلیاژ تیتانیومTi-6Al-4V طی دو مرحله انجام شد. مرحله اول در دمای ℃ ۱۰۵۰ و نرخ کرنش های -۱ s- 1 و ۱ ×۱۰ -۲ s-1 ،۱×۱۰ ۱۰×۱به میزان کرنش ۰/۳۱اعمال شد سپس دمای کوره به سرعت تا دماهای ۵۰ و ℃ ۹۵۰ سرد شد و به دنبال آن مرحله دوم در نرخ کرنش های همانند مرحله اول و به میزان کرنش ۰/۴۵آهنگری شد و در نهایت نمونه درآب کوئنچ شد. در انتها دو نوع عملیات حرارتی مختلف بر روی نمونه های آهنگری شده اعمال شد. یکی، عملیات حل سازی در دمای ۱۰۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه و به دنبال آن کوئنچ در آب و سپس عملیات پیرسازی در دمای ۵۰۰ به مدت ۴ الی ۱ ساعت بود. عملیات حرارتی دیگر، عملیات حل سازی در دمای ۱۰۰۰ به مدت ۳۰ دقیقه و به دنبال آن کوئنچ در آب و سپس عملیات پیرسازی در دمای ۷۲۰ به مدت ۲ ساعت بود. اثر نرخ کرنش تغییرفرم و روش عملیات حرارتی روی ریزساختار نهایی مورد بررسی قرار گرفت. پس از یکی از فرایندهای ترمومکانیکی اعمال شده یک ریزساختار سه تایی حاصل شد. نتایج آزمایشی نشان داد که نرخ کرنش تغییرفرم، مورفولوژی فازهای نهایی پس از عملیات حرارتی را کنترل می کند