سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نهال علی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمد موسوی – استاد دانشگاه تهران
کیامهر ابراهیمی منفرد – مربی دانشگاه آزاد محلات

چکیده:

آنزیم گلوکز اکسیداز به دست آمده از آسپرژیلوس نایجر درصنایع مختلفی از جمله دارویی بهداشتی غذایی مورد استفاده قرار میگیرد دراین مطالعه تاثیر سرعت هوادهی روی فعالیت آنزیم گلوکز اکسیداز درصد قند ph اسیدیته و میزان آنتوسیانین درآب انگور مورد بررسی قرارگرفته است آزمایشات دردمای اتاق در سه سطح سرعت هوادهی ۴و۶و۸ لیتر بردقیقه و با سه تکرار انجام شد نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین سه سرعت هوادهی طی زمان وجود دارد پس از بهینه سازی توسط روش سطح پاسخ سرعت هوادهی ۶ و زمان ۴ ساعت از ابتدای زمان تخمیر به عنوان شرایط بهینه انتخاب شدند.