سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیره لولوئی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع غذایی، ساری،
زینب رفتنی امیری – عضو هیئت علمی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع غذایی، ساری،
جمشید فرمانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع غذایی، ساری،

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست به در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کانولا در حین نگهداری )دمای محیط(بود. برای این کار، پوست به جداسازی و عصاره متانولیک آن آماده شد. میزان ترکیبات فنولیک و توکوفرولی عصاره پوست به اندازه گیری شد و بترتیب ۵۷۹۲/۴و۲۹۶/۱۵۳میلیگرم بر کیلوگرم بدست آمد. در دو غلظت ۴۰۰ppm,800 به روغن کانولا بدون آنتی اکسیدان اضافه شد. سپس در زمانهای ۰و۱۵و۳۰و۴۵و۶۰روز از آن نمونه گیری شد و میزان اکسیداسیون و پایداری آن بر مبنای اندازه گیری اعداد اسیدی، پراکسید، کربونیل و شاخص رنگی بررسی و با نمونه شاهد، روغن حاوی TBHQ ، مقایسه شد