سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

عطیه نادری –

چکیده:

پروبیوتیکها میکروارگانیسمهای زندهایی اند که وقتی توسط میزبان مصرف می شوند، در سلامتی میزبان دارای اثرات مفیدی می باشند.امروزه استفاده از پروبیوتیک ها به منظور پیشگیری و درمان بیماری ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت آنتاگونیستی لاکتوباسیل ها به عنوان ارگانیسم های پروبیوتیکی بر علیه Escherichia.coli عامل عفونت ادراری، می باشد.حدود ۲۰۰ نمونهی ادراری جمعآوری و با دو طریق،کشت بر روی محیط افتراقی کروم آگار و روش سنتی کشت بر روی مکانکی و بلاد آگاربه همراه تست های بیوشیمیایی تأییدی، بررسی شدند. ۱۰۰ نمونه از لحاظ عفونت ادراری مثبت بودند و باکتری های آن نیز جداسازی و شناسایی شدند. از بین باکتری های جدا شده Escherichia.coli بیشترین تعداد (۴۴%) را به خود اختصاص داد. با روش کربی- بوئر، میزان حساسیت آنها نسبت به ۱۱ آنتی بیوتیک رایج در درمان عفونت ادراری بررسی شد. سپس سویههای با مقاومت چند گانه غربالگری گردید و اثر ضد میکروبی سه گونه لاکتوباسیلوس، شامل: ل.کازئی (ATCC39392)،ل.رامنوسوس (ATCC 7469)،ل. اسیدوفیلوس (ATCC 4356)، به روش agar well diffusion و تعیین MIC با روش سری رقت با میکروتیترپلیت، بر روی آنها بررسی گردید. همچنین میزان MIC سویه ها قبل و بعد از اثر پروبیوتیک ها بر روی آنها، نسبت به ۳ آنتی بیوتیک آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین و کوتریماکسازول از داروهای انتخاب اول در درمان عفونت ادراری، به منظور بررسی سینرژیسم پروبیوتیک ها با آنتی بیوتیک ها در سویه های مزبور، تعیینگردید. نتایج نشان دادند که سوپرناتانت لاکتوباسیلوس کازئی بیشترین اثر مهاری را بر روی Escherichia.coli های با مقاومت چندگانه (۸ گانه و ۹ گانه به آنتی بیوتیک ها، داشته است. . میزان MIC سویه ها قبل و بعد از اثر پروبیوتیک ها نسبت به سه آنتی بیوتیک ذکر شده در بالا، یکسان بود، در نتیجه میتوان بیان کرد که لاکتوباسیلوس های به کار رفته، قادر به ایجاد تغییر در الگوی مقاومت سویه های مورد مطالعه نبودند. ارتباط مثبتی بین میزان pH در اثر تولید اسید های آلی و فعالیت آنتی باکتریال پروبیوتیک های مزبور وجود د اشت. همچنین با بکارگیری پروتئیناز k، مشخص شد که به احتمال زیاد در سوپرناتانت بهکار رفته، باکتریوسین نبوده است.با توجه به تعاریف و کاربرد های محصولات پروبیوتیک در پیشگیری و درمان بیماری ها، میتوان از آن به عنوان فراورده های با ارزش نام برد.همچنین با توجه به مطالعهحاضر، ل.کازئی اثر مهاری چشمگیری داشت. میتوان از لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان یک کاندید احتمالی به عنوان یک پروبیوتیک بر علیه Escherichia.coli عامل عفونت ادراری، استفاده کرد.