سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اوجاقی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جبرئیل پوزش – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمد دهقانپوری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
امینه صحرانورد – همکار علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در فعالیت های ورزشی بی هوازی تجمع یون هیدروژن در داخل عضلات و افزایش میزان اسیدیته خون از انتقال انرژی و ا نقباض عضلانی ممانعت به عمل می آورد و ورزشکار را مجبور می کند که شدت فعالیت ورزشی خود را کاهش دهد. با افزایش آلکالوز، ظرفیت بافری در درون سلول بیش از اندازه طبیعی افزایش می یابد و باعث می شود که یون های هیدروژن عضلات درگیر در فعالیت ورزشی را سریعتر ترک کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر آلکالوز القائ شده بر میزان کالتات، بیکربنات، PH خون و عملکرد ورزشی اسکیت بازان در پسران جوان بود. بدین منظور ۱۶ نفر از اسکیت بازان ابتدا به صورت هدفدار انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مساوی آلکالوز و دارونما تقسیم شدند. گروه آلکالوز مکمل بیکربنات سدیم را به مقدار ۳۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن در حالی که گروه کنترل مقدار مشابهی از دارو نما را ۶۰ دقیقه، قبل از آزمون ۵۰۰ متر اسکیت مصرف کردند. نمونه های خونی در سه مرحله: ۱- قبل از دریافت بیکربنات و دارو نما ۲- ۶۰ دقیقه پس از دریافت بیکربنات و دارو نما و ۳- بلافاصله پس از آزمون ۵۰۰ متر اخذ و پس از جمع آوری به منظور اندازه گیری PH ، میزان لاکتات و بیکربنات به آزمایشگاه فرستاده شدند و همچنین عملکرد اسکیت بازان قبل و بعد از مصرف مکمل ها ارزیابی گردید.