سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جواد مسگران کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
قباد آذری تاکامی –
حسین خارا –
روح ا… عباسپور –

چکیده:

این پژوهش به مدت یک سال به منظور بررسی اثرات فیزیکوشیمیایی پسآب مزارع پرورش ماهی قزل آلا بر روی کیفیت آب رود خانه دو هزار تنکابن انجام شد. در مسافت حدود ۲۰ کیلومتر ۷ ایستگاه مطالعاتی تعیین شد و هر ۳۰ روز یکبار از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب ( دمای آب، pH، EC، DO، BOD ,TDS ,TSS و دبی ) به طور صحرایی نمونه برداری انجام شد. نتایج پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب نشان داد که دامنه دمایی در ایستگاه های مختلف ˚۶۲/۱۳- c˚۰۲/۹ درجه سانتی گراد، pH بین ۲۸/۸- ۰۵ /۸ ، ۳۱۸/۹- ۳۷۷/۸ EC µs/cm، اکسیژن محلول۹۳ /۹ – ۳۴/۹ میلی گرم در لیتر، BOD 0/94- 2/73 ، TSS بین ۶۸/۶۵ – ۶۸/۱۴ و TDS بین ۲۴۴- ۷۳/۲۰۱ متغیر بود. نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه سالانه در بین ایستگاه ها نشان داد که مزارع پرورش ماهی تاثیر معنی داری روی هدایت الکتریکی، BOD ،pH و TDS دارد.(۰۵/۰p< ). تغییرات در اکسی‍‍ژن محلول و دما و TSS در طول مدت بررسی در بین ایستگاه ها معنی دار نبود.(۰۵/۰< p ). اما در بررسی ماهیانه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، تمام فاکتورها تفاوت معنی داری را (بجز BOD) از خود نشان دادند. در ایستگاه های بعد از مزارع پرورش ماهی دما، BOD، EC افزایش و اکسیژن محلول و pH کاهش یافت. نتایج نهایی نشان داد که مزارع پرورش ماهی می توانند تاثیر نامطلوبی روی کیفیت آب رودخانه داشته باشند.