سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه دهقان چناری – کارشناس، سازمان زمین شناسی
راضیه لک – استاد پژوهشکده علوم زمین، مدیر زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی

چکیده:

خلیج فارس یک حوضه رسوبی درون قارهای تکتونیکی است که ۴۰ % تجارت نفت و گاز دنیا در این حوضه رسوبی انجام میگیرد و منبع سرشارنفت و گاز است. وسعت خلیج فارس حدود ۲۳۶۰۰۰ کیلومتر مربع است ، این خلیج یکی از بزرگترین زیستگاههای موجودات دریایی مانندمرجانها، اسفنجها، خرچنگها، ماهیها، دوکفهایها، اسکافوپوداها، سفالوپوداها، فرامینیفرها، اکینودرم، استراکودا، بریوزوآها میباشد، که بعضی ازاین جانداران در رسوبات بستر خلیج فارس زندگی میکنند و آثار بعضی دیگر نیز در رسوبات موجود میباشد. این تحقیق به منظور شناسایی تاثیرفیلترهای نفتی، دکلهای حفاری، کشتیهایی که در این حوضه رفت و آمد میکنند بر روی رسوبات بستر صورت پذیرفت. در این مطالعه از تعداد ۲۴۰ نمونه رسوب سطحی دانهبندی شده در مدیریت زمین شناسی دریایی، در شش فراکسیون ۶۳،۱۲۵،۲۵۰،۵۰۰،۱۰۰۰ و۲۰۰۰ میکرون استفاده شد و اجزائ تشکیل دهنده رسوبات، مورفوسکوپی و مورفومتری با میکروسکوپ بیناکولار و در مواردی مطالعه با میکروسکوپ الکترونی انجام شد، همچنین تجزیه شیمیایی در مواردی خاص به روشICPصورت پذیرفت، تعیین درصد مواد آلی توسط دستگاهRock Evalانجام شد. نتایج حاکی از آن است که در اثر آلودگی آب خلیج فارس، محیط زیست جانداران به خطر افتاده، جذب آلودگیها توسط پوست ه جانداران ،رنگ پوسته را به قرمز، خاکستری و سیاه تغییر داده است. بعضی پوستهها تغییر شکل یافته تزئینات سطح خود را از دست دادهاند، همچنین وجودآلایندهها سبب تغییر رنگ در اائیدها شده است. رنگ سیاه بدلیل وجود سولفید آهن آبدار، مواد آلی و آلایندههای نفتی تشخیص داده شد . در رسوباتی که عناصر کروم، نیکل، وانادیوم و ارسنیک بالا رفته، مواد آلی نیز افزایش نشان میدهد و این نشان دهنده جذب این عناصر از آب دریا توسط ماده آلی میباشد.