سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله دستور –
محمدرضا کیانی –
محمد کریمی –
علی بیهقی –

چکیده:

در بررسی تاثیر آللوپاتیک عصاره گل انار بربرخی ویژگ یهای جوانه زنی ورشد گیاهچ ههای علف های هرز سلمه، خرفه، تاج خروس و جودره غلظتهای مختلف عصاره آبی گل انار شامل غلظ تهای ۶،۳،۱ درصد وشاهد (آب مقطر) برروی جوانه زنی علف های هرزمذکور به صورت طرح کاملا تصادفی باسه تکرار موردمطالعه قرارگرفت جهت رفع شبهه تاثیر پتانسیل اسمزی محلولهای شاهد بکمک پلی اتیلن گلایکول آماده و بر بذور تیمار ونتایج باسایر تیمارها مقایسه شد. بیشترین تاثیربازدارندگی برروی خرفه مشاهده شد تاج خروس کمترین تاثیرراپذیرفت. همچنین طول ریشه چه وساقچه خرفه وتاج خروس به میزان ۵۵/۵ و۵۰/۱ درصد درغلظت ۶ درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد. بیشترین کاهش وزن تروخشک نیز مربوط به تاج خروس بود. این نتایج نشان دهنده خاصیت بازدارندگی مناسب گل انار برروی علفهای هرزمذکور دارد.