سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیده حیدری قرایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی ، گرایش مرتعداری
رضا باقری – استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
ناصر برومند – استاد یار ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه جیرفت
فرشاد سلیمانی ساردو – مربی ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه جیرفت

چکیده:

امروزه آللوپاتی یکی ازمباحث اصلی مطرح درعلوم کشاورزی،مدیریت واصلاح مراتع است وجود این پدیده ایجاب می کند که در وارد کردن گونه جدید به یک منطقه ضمن مد نظر قرار دادن عواملی نظیر خواهش های اکولو یکورقابت،آ ،نور،دما،مواد مغذی و…با گونه بومی بخشی از مطالعات به بررسی آللوپاتی اختصاص یابد بدین منظور جهت بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی گیاه ناگرد بر خصوصیات جوانه زنی ارزن دو آزمایش در قالب طرح کاملاّ تصادفی با ۳ تکراردرآزمایشگاه وگلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزادجیرفت در سال ۱۳۸۸ انبام شد که نتایج نشان داد. . نتای نشان دادند که بیشتری درصد جوانه زنی ارزن) kcm2,7 (در تیمار شاهد رخ می دهد.مقایسه آماری نشان داد که درصد جوانه زنی بذرها در عصاره آبنی نهنبت بنه شناهد)آ مقطنر(درارزن kcm7 درسنط ۵درصدمعنی داراست ودر)ارزن kcm2 (فقط طول ساقه چه وریشه چه تحت تاثیر اثر بازدارنده عصاره گیاه ناگرد قرار گرفتند ومابقی صفات نهبت به شاهد معنی دار نیهتند.درای بررسی ارزن نهبت به آللوپاتی حاسیت یکسانی به اثر بازدارندگیعصاره ناگرد نشان نداد وبذر ارزن kcm7 بیشتر تحت تاثیر خاصیت آللوپاتی قرار گرفت. نتای تحقیق فوق می توانند به سیهتم پایش مراتع منطقه کمک شایانی نماید