سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام قجاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
عبدالرزاق دانش شهرکی – استادیار گروه مهندسی زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
علی تدین – استادیار گروه مهندسی زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از اثرات آللوپاتیک برگ گردو در کنترل علف هرز یولاف وحشی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۳ تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهر‌کرد اجرا شد. تیمارها شامل غلظت عصاره (در پنج سطح شامل صفر، ۵/۱۲، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد) و نحوه مصرف عصاره (به دو صورتخاک کاربرد و محلول پاشی) در نظر گرفته شدند. در این آزمایش صفاتی از جمله ارتفاع بوته، تعداد و سطح برگ، تعداد سنبلچه و وزن خشک بخش هوایی گیاه یولاف وحشی، بررسی شدند. نتایج حاصل نشان داد که تعداد برگ، سطح برگ و وزن خشک بخش هوایی گیاه در غلظت ۵/۱۲ درصد عصاره افزایش و در غلظت های ۵۰ و ۲۵ درصد به ترتیب کاهش یافت. ارتفاع بوته نیز با افزایش غلظت عصاره کاهش معنی داری را نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش، در راستای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست می توان از غلظت های نه چندان بالای عصاره برگ گردو به منظور کنترل علف هرز یولاف وحشی، بهره جست