سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس ابلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی و زیرزمینی ارزن نوتریفید و مخلوط آنها با غلظت های متفاوت بر خصوصیات جوانه زنی زنیان و جودره آزمایشی در محیط پتری دیش در قالب بلوک کامل تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۸۹ انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل عصاره آبی اندام هوایی و زیر زمینی ارزن نوتریفید و مخلوط آنها در سه سطح ۳۵،۷۰و۱۰۰ درصد وزنی حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره آبی اندام ها درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ،طول ریشه چه ،طول ساقه چه،وزن تر و خشک گیاهچه ،بنیه بذر به طور معنی داری کاهش یافت به گونه ای که در غلظت ۱۰۰درصد وزنی حجمی از عصاره اندام های مورد بررسی و مخلوط آنها جوانه زنی صورت نگرفت . بیشترین سرعت کاهش درصد جوانه زنی جودره در تیمار عصاره کل اندام ها و غلظت ۷۰و۱۰۰ درصد وزنی حجمی و در تیمار زنیان در عصاره کل اندام ها و غلظت ۱۰۰درصد وزنی حجمی ، کمترین اثر در تیمار جودره در عصاره اندام هوایی و غلظت شاهد (۰%) و در تیمار زنیان در عصاره اندام هوایی و غلظت ۳۵ درصد وزنی حجمی مشاهده شد