سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – استادیار دانشگاه زابل

چکیده:

کاهو گیاهی است یکساله که دارای برگ های پهن، دراز، سبز و با طعم کمی شیرین می باشد. مواد شیمیایی کاهو عبارتند از، لاکتوکاروم (که ماده ای است مخدر ) موم ، رزین ، مالیک اسید و سوکسی نیک اسید، لاکتوم کاروم خواب آور و مسکن است. از لاکتوم کاروم بعنوان داروی خواب آور و مسکن و نیز در چشم پزشکی برای گشاد کردن مردمک چشم استفاده می شود. به منظور بررسی اثر آللوپاتی (دگرآسیبی) عصاره آبی قسمتهای هوایی درمنه خزری (Artemisia annua L.) بر درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، ساقه چه و وزن تر و خشک گیاهچه های کاهو آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی (CRD) با چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ و درآزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. تیمارها شامل شاهد (آب مقطر)، ۲۵%،۵۰% ، ۷۵% و ۱۰۰% غلظتهای عصاره آبی اندامهای هوایی درمنه خزری بود. کلیه نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SAS و بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمالی ۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی نتایج بدست آمده، نشان داد که با افزایش غلظت عصاره درمنه خزری، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین و کمترین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب مربوط به تیمارهای شاهد و ۱۰۰% غلظت عصاره بود. همچنین افزایش درصد غلظت عصاره باعث کاهش در میزان رشد ساقه چه و ریشه چه و همچنین وزن تر و خشک کاهو گردید.